Siirry sisältöön
×

Ta kontakt!

Aura Piha

aura.piha@sykli.fi

www.sykli.fi

För lärare och övriga spelledare

Att bygga upp en hållbar framtid och att övergå till en cirkulär ekonomi kräver nytänkande – alltså inlärning. Inlärningen sker bäst genom egna funderingar och upplevelser, samt genom växelverkan och gemensamt arbete.

Med Circula® – spelet om cirkulär ekonomi och företagsamhet kan man bekanta sig med den cirkulära ekonomin genom kreativt teamarbete. Spel metoden lämpar sig för många olika slag av elever. Man anpassar ändamålen och instruktionerna enligt spelarna. Spelledaren – en lärare eller en annan gruppledare – stöder gruppens inlärning och samarbete.

Circula®-spelets deltagare

  • får positiva framtidsvisioner och hittar handlingsmöjligheter
  • lär sig förstå cirkulär ekonomi på praktisk nivå ur företagsverksamhetens och konsumtionens synvinkel
  • identifierar och värdesätter såväl egna som teammedlemmarnas styrkor och färdigheter
  • arbetar som en del av teamet och tar ansvar för sin egen och teammedlemmarnas inlärning
  • får färdigheter att utveckla affärsidéer och företagsamhet

På denna sida hittar du information om inlärningsprocessens olika stadier och länkar i anslutning till dessa. Läs mer om spelets pedagogik och det praktiska utförandet i guiden för lärare!

Lärarens handbok

På denna sida hittar du information om inlärningsprocessens olika stadier och länkar i anslutning till dessa. Läs mer om spelets pedagogik och det praktiska utförandet i guiden för lärare!

Ladda ner guiden för lärare

Tillämpningen av Circula® och de olika stadierna

Olika grupper, allt från elever vid högstadieskolor till erfarna experter har blivit förtjusta i spelet! Circula® lämpar sig som en del av gymnasiets, yrkesutbildningens och yrkeshögskolans studier men också som fritidsverksamhet. Spelet är lätt att integrera i större inlärningshelheter, t.ex. företagaruppfostran, med det egna yrkesområdet eller med gymnasiets temastudier. Spelet kan också användas vid miljö- och företagsrådgivning och vid företagens interna skolningar. Vid spelet bekantar man sig med företagsmodeller inom den cirkulära ekonomin. Organisationen eller företaget kan få idéer om de möjligheter som en cirkulär ekonomi kan erbjuda den egna verksamheten. Spelet ökar växelverkan och samarbete samt motiverar personalen och kunderna till en verksamhet som är tar ansvar för miljön.

Circula® innehåller också förhandsuppgifter. Cirkulär ekonomi-promenaden förmedlar information och inspirerar spelarna till aktivt deltagande. Efter spelet kan inlärningen fortsätta på ett sätt som känns meningsfullt för gruppen.

I spelet utgår an från deltagarnas egna resurser – kunskap och personlighet – samt extra resurser som t.ex. material, föremål eller utrymmen. I spelet ska företagsteamen utveckla idéer om affärsverksamhet inom den cirkulära ekonomin, utgående från deras egna och andra tillgängliga resurser. Varje team utvecklar sin egen affärsidé, men spelets överraskningar styr teamen till att ibland samarbeta med andra team.

Förhandsuppgifter

För att deltagarna ska få så mycket som möjligt ut ur spelet är det bra att orientera dem på förhand i teman som berör cirkulär ekonomi och företagsamhet.

Hitta dina färdigheter och styrkor

Målet för den gemensamma aktiviteten är att identifiera eget och andras kunnande. Läs anvisningarna i guiden för lärare!

Cirkulär ekonomi-promenaden

Under Cirkulär ekonomi-promenaden bekantar vi oss med finska företag som redan tillämpar cirkulär ekonomi och undersöker olika möjligheter för affärsverksamhet. Man lär sig känna varandra under promenaden, bygger upp en gruppkänsla och grundar teamen för spelet. Promenaden kan göras i början av spelet eller som en gemensam förhandsuppgift. Cirkulär ekonomi-promenaden fungerar likaväl som en självständig metod.

Ladda ner broschyrerna

Circula® – spelet om cirkulär ekonomi och företagsamhet

Spelarnas målsättning är att komma med idéer för ett företag som

  • bemöter verkliga behov eller problem
  • använder naturresurser på ett innovativt och hållbart sätt
  • driver en lönsam affärsverksamhet

Guiden för lärare ger tips på hur din grupp kan tillämpa spelet och hur spelet förbereds.

Spelinstruktioner steg för steg

Circula®-spelet har planerats så att teamen kan agera självständigt med hjälp av spelinstruktionerna. Läraren är spelledaren och stöder teamen vid behov. Ett självständigt teamarbete är inte lätt för alla deltagare, t.ex. för de yngre högstadieeleverna. Om du tycker att spelinstruktionerna är för krävande för din grupp kan du leda spelet steg för steg med hjälp av diashowen.

Ladda ner diashowen

Företagspresentation

Spelet avslutas med pitchning. Varje team ger och får respons med feedback-korten. Om du vill kan du bjuda in en liten jury som poängsätter teamen enligt bedömningskriterierna. Läs mera i guiden för läraren.

Kontinuerlig Inlärning

I grundskolans övre klasser kan Circula® kopplas till en mångdisciplinär studiehelhet och i gymnasiet till en temastyrd valfri kurs. Inom yrkesutbildning och i yrkeshögskolor kan Circula® vara en del av studier i företagsamhet och hållbar utveckling, men lika gärna ett verktyg för inhämtande av branschspecifika kunskaper. Spelet kan anknytas till företagsamhetsfostran, till exempel Ung Företagsamhet r.f:s program.

Under åren 2017–2019 har man med finansiering av Sitra utvecklat undervisningsinnehåll och -metoder för cirkulär ekonomi för olika utbildningsnivåer. Tyvärr finns dessa materialen enbart på finska.